CUỘC SỐNG LÀ MỘT CHUỖI NHỮNG SỰ LỰA CHỌN

  Cuộc sống thật công bằng vì nó luôn cho chúng ta nhiều sự lựa chọn:  Hạnh phúc hoặc đau khổ  Vui hoặc buồn  Cười hoặc khóc  Cho hoặc nhận  Theo đuổi hoặc từ...